Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató hatálya Adatkezelő honlapján – https://www.elladesign.hu/ -, közösségi oldalain vagy e-mai útján érintettek által tudomására jutott személyes adatok kezelésére, illetve a vállalkozás offline adatkezelésére terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató mindenkor érvényes változata folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.elladesign.hu/adatkezeles/

Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) jogszabályokban foglaltakkal.

A tájékoztató jobbá tételi szándékkal történő módosításának a jogát Adatkezelő fenntartja.

Az alábbiakban ismertetem vállalkozásom adatkezelési gyakorlatát.

II. Az Adatkezelő

Neve: Makainé Nagy Gabriella e.v.

Székhelye:4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 86.

Telefon: +36 30 507 1803

E-mail cím: info@elladesign.hu

Adószám: 69114175-1-29

Nyilvántartási szám: 52719170

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely alapján adatvédelmi tisztviselőt szükséges alkalmaznia.

IV. Alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető a jogszabály által tételesen felsorolt jogalapok figyelembe vételével. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
 2. Amennyiben az adatkezelés jogalapja változik, arról a folyamat során tájékoztatni kell az érintettet – a tájékoztatás úgy az egyes szerződésekben, mint jelen tájékoztatóban megvalósul: létrejöhet az adatkezelés hozzájárulás alapján, azonban, szerződéskötés esetében a jogalap hozzájárulásról szerződéskötésre módosul, majd – amennyiben a szerződést kötelesek vagyunk jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt megőrizni, az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése lesz. („tájékoztatás”)
 3. Csak olyan mennyiségű személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („célhoz kötöttség”, „adattakarékosság”).
 4. Adatkezelő a pontos és naprakész adatkezelés céljából minden észszerű intézkedést megtesz, így az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti („pontosság”).
 5. Adatkezelő körültekintő technikai intézkedések megtételével biztosítja a személyes adatok biztonságos tárolását, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

V. Az adatkezelés jogalapjai

Személyes adatot az Infotv., valamint a GDPR rendelkezései szerint csak az alábbi jogalapok valamelyike szerint lehet kezelni:

 • hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);
 • szerződéskötés;
 • jogi kötelezettség teljesítése;
 • érintett létfontosságú érdekének védelme;
 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása;
 • jogos érdek érvényesítése

Itt hívjom fel a kedves érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

VI.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

VI.1.1. Adatgyűjtés honlap Kapcsolat oldalán

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adatAdatkezelés célja
Névazonosítás,
E-mail címkapcsolatfelvétel
Kapcsolatfelvételkori IP címtechnikai művelet végrehajtása
 1. Az érintettek köre: a honlapon a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő természetes személyek. A kapcsolatfelvétel feltétele jelen Adatkezelési tájékoztató megismerése és az abban foglaltak elfogadása.
 2. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének időpontjáig, azaz az érintett törlés iránti kérelméig. Az adatokat évente Adatkezelő felülvizsgálja.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Adatkezelő.
 4. Tájékoztatom, hogy
 • az adatkezelés kapcsolatfelvételhez szükséges;
 • az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudok Önnek válaszolni megkeresésére;
 • Spam ellenőrzés céljából az érintetteket a Google reCaptcha szolgáltatása szűri.

VI.1.2. Ügyfélkapcsolat

 1. Amennyiben az érintettek az alább felsorolt elérhetőségek valamelyikén keresi fel Adatkezelőt, úgy az szóban történő tájékoztatással, vagy a jelen Adatkezelési tájékoztató elérési módjának ismertetése mellett, az adatkezeléshez történő hozzájárulást vélelmezi – egyébként, például egy e-mail útján érkező megkeresésre nem áll módjában válaszolni, ezzel úgy az érintett, mint a saját jogos érdekét sértve. Ezen kapcsolati mód esetén az alábbi tájékoztatást adja Adatkezelő:
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adatAdatkezelés célja
Névazonosítás,
E-mail címkapcsolattartás
Telefonszámkapcsolattartás
Kapcsolatfelvételkori IP címtechnikai művelet végrehajtása
 1. Az érintettek köre: az Adatkezelővel telefonon/e-mailen/skype útján/személyesen kapcsolatot tartó, valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása. Az adatokat évente Adatkezelő felülvizsgálja.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Adatkezelő.
 4. Tájékoztatom, hogy
 • az adatkezelés kapcsolattartáshoz szükséges.
 • az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az érintettel jogszerűen kapcsolatot tartani, kérdéseire válaszolni.

IV.1.3. Hozzászólások a bloghoz

Ahhoz, hogy a honlapomon olvasható bloghoz hozzászóljon, az érintettnek regisztrálnia szükséges Adatkezelő felületén. A regisztrációhoz nevét, e-mail címét szükséges megadnia. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a hozzászólásokat a Google reCaptcha szolgáltatása szűri. A hozzászólásokat azok kérésre történő törléséig kezeli Adatkezelő.

VI.1.4. Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook / Instagram/ LindedIn  közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki valamilyen módon kapcsolatba lépett a Facebook / Instagram / LindedIn közösségi oldalaimmal – „kedveléssel” vagy hozzászólással.
 2. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, a megosztása, illetve „kedvelése”, népszerűsítése, továbbá a szolgáltatás bemutatása, vélemény-nyilvánítás, kapcsolatfelvétel kezdeményezése. Adatkezelés szempontjából értelmezhető adatokat erről az oldalról Adatkezelő adatot nem nyer ki, az esetleges statisztikák adatkezelés szempontjából nem relevánsak.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VI.1.5. Sütik („Cookies”)

VI.1.5.1. A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenszerűen generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.

Amennyiben a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez útbaigazítást:

Firefox-hoz
Internet Explorerben

Chrome-ban,
Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor érintett bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt lehet olvasni.

VI.1.5.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Adatkezelő honlapját, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

VI.1.5.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Honlapomon alkalmazom a Google Analytics  mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Oldalamat összekötöttem több közösségi oldalammal (Facebook, Instagram). Ezek a közösségi oldalak helyeznek el a látogatók oldalán olyan sütiket is, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Ezeket az adatokat Adatkezelő nem látja, nem kezeli. Az ilyen sütiket az érintett tudja saját gépe böngészőjében kikapcsolni.

VI. 1.6. Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Közösségi oldalak esetén a „kedvelés” visszavonható, a komment törölhető.

Adatkezelő törli az adatokat manuálisan is, amennyiben az info@elladesign.hu e-mail címre ez irányú megkeresés érkezik.

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek számít.

A hozzájárulás útján történő tárolás idejének korlátja egyrészt a hozzájárulások fenti felsorolás szerinti visszavonása vagy leiratkozás, másrészt Adatkezelő által évente történő adatbázis-felülvizsgálat. Az adatokat jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen tárolom. A papíralapon kapott adatokat szintén rögzítem számítógépen, a legszükségesebb papír alapú adatokat zárható szerkényben tárolom.

VI.2. Szerződés és jogi kötelezettség – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontok

VI.2.1. Szerződéses jogviszony

 1. Szerződés jogviszony akkor jön létre, ha érintett megbízó elfogadja Adatkezelő árajánlatát és a vállalási határidejét. A szerződés létrejöttével az eddig hozzájárulás jogalapján kezelt adatotat szerződéses jogviszony jogalapon kezeli Adatkezelő.
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adatAdatkezelés célja
Névkapcsolattartás
E-mail címkapcsolattartás
Telefonszámkapcsolattartás
Kapcsolatfelvételkori IP címtechnikai művelet végrehajtása
 1. Az érintettek köre: a szolgáltatást igénybevevő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a szerződés teljesítését követő 5 évig.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Adatkezelő.
 4. Tájékoztatom, hogy
 • az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tud Adatekezelő az érintettel ezen a kommunikációs csatornán jogszerűen kapcsolatot tartani, szerződést teljesíteni.

VI.2.2. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása bizonyos esetekben jogszabályban előírt kötelezettsége Adatkezelőnek. Ha a kért adatokat megbízó érintett nem adja át, és a nyugta kiállítása a vevő számára nem elégséges, adatai hiányában számlát nem áll Adatkezelő módjában természetes személy részére kiállítani, így lehetetlen szerződést kötni az érintettel.

Jogi személyekkel történő szerződéskötés esetén, a köztünk létrejövő szerződés tartalmazhat személyes adatokat, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete. Ezen esetekben az adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás, hanem szerződés.

Számlázási nevet és címet jogszabályban előírt ideig tárolja Adatkezelő jelszóval és vírusirtóval védett számítógépén.

VI.3. Jogos érdek megnevezése – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Ezen kategóriába sorol Adatkezelő minden olyan közreműködő felet, aki a vállalkozásban nem érdeklődőként vagy megrendelőként van jelen, akikkel együtt dolgozik a vállalkozás valamely aspektusán.

Elérhetőségeiket – név, telefonszám, e-mail cím, székhely, lakcím – személyes találkozások vagy online kapcsolatfelvételt követően tárolja, azokat nem továbbítja harmadik fél részére, kivéve jogi kötelezettségeink teljesítése során.

Üzleti partnerek adatait (név, e-mail cím, telefonszám, székhely, lakcím) – üzleti kapcsolat fennálltáig, illetve törlési kérelemig tárolja Adatkezelő jelszóval és vírusirtóval védett számítógépén.

VII. Biztonsági intézkedések

A vállalkozási tevékenység során Adatkezelő a kezelt adatokról megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik. Célunk, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni. Számítógépemet jelszóval, valamint az AAvast Free Antivirus vírusirtó programmal védem. Telefonomat kettős pin kód azonosítást követően tudom használni. A levelezőrendszerekbe, közösségi oldalakra azonosítást követően lépek be. A honlapon SSL titkosítást alkalmazok.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VIII. Adatfeldolgozók

Vállalkozásomban az alább felsorolt adatfeldolgozók munkáját veszem igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

BlazeArts Kft.

 • Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
 • Email: admin@forpsi.hu
 • Tel: (+36) 76 550 174
 • Honlap:  https://www.forpsi.hu/

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:

Számlázz.hu

 • Levelezési cím: (…)
 • Email: info@szamlazz.hu
 • Tel: +3630 35 44 789
 • Honlap: https://www.szamlazz.hu

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Könyvelő:

Nagy-Sándor Marianna

 • Levelezési cím: (…)
 • Email: iroda.balmed@gmail.com
 • Tel: +36305640252

(Hozzáférés a  számlák tartalmához.)

Facebook oldal:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)Instagram megosztás gomb:

Instagram – Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.instagram.com/legal/privacy/

(Hozzáférés a látogatás adataihoz)

IX. Érintettek adatainak továbbítása harmadik országba

Az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, mely országgal 2016. július 12‑én megfelelőségi határozat született

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet

is betart.

X. Az érintettek jogai

X.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférése a személyes adatokhoz

Jogszabálynak és saját üzleti hitvallásomnak megfelelően, adatkezelőként igyekszem minden, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tenni az érintettek számára könnyen elérhető felületen.

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az adatkezelő által róluk kezelt alábbi információkról:

 • adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • megnevezve az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
 • amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;
 • automatizált döntéshozatal tényét – például adatainak profilalkotáshoz történő felhasználását.

A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátom a kérelmező rendelkezésére ingyenesen.

X.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.

Amennyiben az alábbi esetek egyike fennáll, úgy adatkezelőként indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni az érintettek személyes adatait:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtem vagy más módon kezeltem;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem kell törölni a személyes adatokat, amennyiben azt a véleménynyilvánítás és tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából használom; illetve ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ilyen helyzet fennállása esetén a fentiekről tájékoztatni szükséges az érintettet.

X.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben:

 • vitatják a személyes adatok pontosságát, a pontatlanság tisztázásáig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni szükséges.

X.4. Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés automatizált módon történik, érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

X.5. Tiltakozás joga

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

X.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Adatkezelő nem végez profilalkotást vagy használ automatizált döntéshozatali rendszert.

XI. Panasz esetén

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezelem.

A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljanak bizalommal hozzám az info@elladesign.hu e-mail címen, igyekszem saját hatáskörben orvosolni a felmerült problémát.

Az érintetteknek természetesen jogukban áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás.

Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt – vagy közben – bármikor nyitottak vagyunk közvetítői eljárásban részt venni.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

XII. Releváns jogszabályok felsorolása

 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • az évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény