A szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Makainé Nagy Gabriella egyéni vállalkozó
Adószám: 69114175-1-29
Email: info@elladesign.hu
Tel.: +36 30 507 1803
Cím: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 86.
Bankszámlaszám: OTP Bank 11773384-00050995

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza Makainé Nagy Gabriella egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) tevékenységével kapcsolatos megrendeléseinek teljesítéséhez szükséges általános szerződési feltételeit:

Termék megrendelése, visszaigazolás

Megrendelő árajánlatkérését elektronikus úton, e-mailben juttathatja el a vállalkozóhoz. Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges, illetve az igényelt megvalósítási határidőt. Vállalkozó az ajánlatkérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül felveszi a kapcsolatot ajánlatkérővel – telefonon vagy e-mail útján – és a részletek egyeztetését követően megküldi árajánlatát, mely tartalmazza az ajánlati kötöttség idejét. Az ajánlat tartalmazza a  termékre jellemző összes adatot (l. brief), mely alapján a termék elkészíthető, valamint a vállalási határidőt.

Megrendelő részéről az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadása új ajánlatnak minősül, melyre Vállalkozó a fentiek szerint három munkanapon belül válaszol.

Az árajánlatkérés nem minősül szerződésnek.

Szerződés megkötése

A termék megrendelése az árajánlat elfogadásával jelen ÁSZF alapján jön létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródnak, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.elladesign.hu/aszf/

Tervezés, jóváhagyás

A szerződéskötést követő legfeljebb 10 munkanapon belül, Megrendelő által átadott részletes brief alapján Vállalkozó legalább 2, legfeljebb 4 tervet készít, melyeket e-mail útján megküld Megrendelő részére.

Megrendelő legfeljebb 3 munkanapon belül kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről e-mailben értesíti Vállalkozót. Megrendelő – a válasz megküldését követő legfeljebb 10 munkanapon belül legfeljebb 3 alkalommal –  igényelhet kisebb szöveg- vagy képmódosításokat. Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Szolgáltatónak. Ez alapján Szolgáltató legfelejbb 2 módosított tervet dolgoz ki. Az újratervezés után 1 alkalommal van Megrendelőnek kisebb módosításra lehetősége.

Amennyiben a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során Megrendelő új kérései miatt módosul, Vállalkozó egy módosított árajánlatot készít, illetve felfüggeszti a munkát annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja. Amennyiben a Megrendelő a módosított árajánlatot annak megküldésétől számított 10 napon belül nem fogadja el, a szerződés megszűnik, a felek kötelesek egymással elszámolni a „Szerződés megszűnése” fejezetben foglaltak szerint.

A kész termék elektronikus átadását követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 3 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

Díj mértéke, díjfizetés

Vállalkozó és Megrendelő az árajánlatban szereplő díjat tekinti jelen szerződés munkadíjának. Vállalkozó jogosult az árajánlatban meghatározott előleg kézhezvételére, mely összeg a munkadíj összegébe, illetve az elszámolásba beleszámít. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidő az előleg kézhezvételével kezdődik.

A teljesítést követően, Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő annak kézhezvételét követő 5 napon belül köteles a számlán feltüntetett módon teljesíteni.

Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat, valamint a jogszabály szerint behajtási költségátalány összegére válik jogosulttá.

Szerződésszegés

Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból

-hibásan teljesít

-késedelmesen teljesít, vagy a

-teljesítés lehetetlenné válik

Szerződésszegés esetén Felek egymással szemben kötbérfizetési felelősséggel tartozik.

Felek – amennyiben az egyedi szerződésekben ettől eltérően nem állapodnak meg- a kötbér mértékét

  • késedelmes teljesítés, illetve hibás teljesítés miatti póthatáridő kitűzése esetén napi 0,33%-ban, de legfeljebb 12%-ban határozzák meg.

Amennyiben Vállalkozó a munkát a Megrendelőnek felróható okból nem tudja elvégezni (a Megrendelő szerződésszegése), úgy Vállalkozó jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére.

Szerződés megszűnése

  1. A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.
  2. A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet: Felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, Vállalkozó felmondásával vagy elállásával.
  3. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Vállalkozónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

-Amennyiben Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Vállalkozó még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében – l. többkörös egyeztetés), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

– Amennyiben Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

-Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

– Amennyiben a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített.

Adatkezelés

Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy személyes adatait szerződéskötés, illetve jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezeli Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint (https://www.elladesign.hu/adatkezeles/).

Tulajdonjog, szerzői jogok

Vállalkozó az általa elkészített munkákon a szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Vállalkozó által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem és a felek közti titoktartás alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Vállalkozó. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg akként, hogy az harmadik félre nem ruházható, át nem adható. A felhasználási jog – Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában.

Vállalkozó a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja.

Egyéb rendelkezések

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím Vállalkozó részéről: info@elladesign.hu, illetve a www.elladesign.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-cím, a Megrendelő részéről pedig a honlapon, illetve elektronikus levélben leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tárgyát képező termék előállítását Vállalkozó a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg, melyet a Megrendelő tudomásul vett, és amelyet Vállalkozó Megrendelő utasítása és kifejezett kérése alapján állít elő, fogyasztónak minősülő Megrendelőt sem illeti meg a teljesítést követő felmondási vagy elállási joga.

(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

A jogviták rendezése

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság vagy törvényszék az illetékes.