ASZF

A szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Makainé Nagy Gabriella egyéni vállalkozó
Adószám: 69114175-1-29
Email: info@elladesign.hu
Tel.: +36 30 507 1803
Cím: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 86.
Bankszámlaszám: OTP Bank 11773384-00050995

Szolgáltatás megrendelése, visszaigazolás

A megrendelő árajánlatkérését elektronikus úton vagy telefonon juttathatja el a szolgáltatóhoz. Akkor érvényes, ha pontosan tartalmazza a megrendelt terméket vagy szolgáltatást. Az árajánlatkérés nem minősül szerződésnek.
A szolgáltató az árajánlatát maximum három munkanapon belül elektronikus úton visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás vagy a megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, egységárát, a beazonosításához szükséges adatokat, valamint a szolgáltatás vagy az elkészítendő termék elkészítési határidejét. Amennyiben a megrendelőnek a termékkel kapcsolatos speciális igényei vannak, a visszaigazolás tartalmazza a szolgáltató válaszát, hogy az igényeket teljesíteni tudja-e.
A megrendelő a visszaigazolástól számított öt munkanapon belül jogosult a szolgáltatóhoz levélben vagy elektronikus úton küldött levében kérését megerősíteni, majd szerződéskötési szándékát jelezni.  A határidő lejárta után az árajánlat érvényét veszíti.

Szerződés megkötése

A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Adatkezelés

A megrendelő hozzájárul, hogy a szolgáltató a személyes adatait nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett – kezelje.

Teljesítés helye, ideje

A teljesítés helye a szolgáltató székhelye.  A megrendelő a terméket a szolgáltató székhelyéről elektronikus úton kapja meg.

A munka kezdete a szerződés létrejöttétől, és meghatározott előleg befizetésétől, a vállalt anyag teljes (tartalom, képi anyag, tárhely adatok) szolgáltató részére történő átadásától számított. A megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez illetve a megrendelt termék elkészítéséhez szükséges. Amennyiben megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat a megrendelő viseli.

A teljesítés ideje a szerződésben meghatározott időpont. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a szolgáltató a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. A megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a szolgáltató az adott munkafázist elfogadottnak tekinti.

A szolgáltatás illetve a megrendelt termék átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméket illetve szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű.

A szolgáltató a termék átadása során átadja a termékhez szükséges belépési adatokat. A megrendelő köteles ellenőrizni átvétel után a kért terméket vagy szolgáltatást, majd visszajelezni elfogadását. Elfogadott átvétel után panasszal nem élhet.

Számlázás

Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a szamlazz.hu online számlázórendszerrel készített számla adásával tesz eleget.

Egyéb rendelkezések

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: info@elladesign.hu illetve a Szolgáltató részéről a www.elladesign.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-címek, a Megrendelő részéről pedig a honlapon, illetve elektronikus levélben leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

Tulajdonjog, szerzői jogok

A megrendelő az esetlegesen korábban átadott látványterveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel. A megrendelő csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel. A szolgáltató a díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a szolgáltató a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát illetve szellemi termékét képezi.

A szolgáltató által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a megrendelőt kizárólag a szolgáltató által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg.

A jogviták rendezése

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.